Adatvédelem


ADATVÉDELMI POLITIKA

 

A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (a továbbiakban: FIÜK)  elkötelezett abban, hogy a FIÜK munkatársainak és ügyfeleinek meghatározott célból megadott adatait  a lehető legmagasabb színvonalon, és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)  előírásainak megfelelően kezelje. E cél elérésére adatkezelőként és adatfeldolgozóként egyaránt törekszünk.

Munkánk során biztosítjuk a mindenkori jogszabályoknak megfelelő információvédelmet. Ennek érdekében belső szabályzataink és a folyamatainkba épített adatvédelem együttesen biztosítják, hogy munkatársaink és partnereink minden esetben tudatosan, az adatvédelmi követelményeket tiszteletben tartva járjanak el.

Biztosítjuk az érintettek számára az információkérés jogának gyakorlását, valamint az általunk kezelt adataiknak javításához, korlátozásához való jogok érvényesítését. Az érintettek kérhetik adataik törlését, és élhetnek a tiltakozás jogával. Saját adatkezelési tevékenységünk során minden esetben rendelkezünk a megfelelő jogalappal és az adatkezelési célok és határidők szerint járunk el.

A FIÜK-nél az GDPR rendelkezéseinek való folyamatos megfelelés céljából adatvédelmi tisztviselő került kijelölésre, akinek neve és elérhetősége a következő:

Dr. Németh Zsanett

+36 30 845 9898

adatvedelem@intezmenyuzemeltetes.hu

 

 

 

Adatvédelmi tájékoztató letöltése